مهندسی

مهندسی

 • ارائه به روش های فرایندی

 • ارائه بانک دانش طراحی
 • گزارشات جامع کنترلی (پیشرفت/تاخیرات)

تامین

تامین

 • ارائه به روش های فرایندی

 • ارائه بانک دانش طراحی
 • گزارشات جامع کنترلی (پیشرفت/تاخیرات)
 • ارزیابی و طراحی کدینگ کالا بر اساس نیاز پروژه های سازمان

ساخت (اجرا)

ساخت (اجرا)

 • ارائه به روش های فرایندی

 • ارائه بانک دانش طراحی
 • گزارشات جامع کنترلی (پیشرفت/تاخیرات)

مدیریت پروژه

مدیریت پروژه

 • مدیریت ریسک

 • مدیریت هزینه
 • مدیریت زمان و هزینه
 • تولید پایگاه دانش جامع سازمانی

درخـــواست مـــشـــاوره رایـــــگان