شرکت سروش انرژی پارسیان

شرکت سروش انرژی پارسیان یک پیمانکار عمومی EPC (مهندسی، تدارکات و ساخت) در پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی است. این شرکت با حضور در پروژه های متعدد از جمله فاز های مختلف پارس جنوبی، نقش قابل توجهی در رشد صنعت نفت و گاز کشور داشته است.