شرکت ملی گاز مهندسی و توسعه گاز ایران

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران یکی از شرکتهای تابعه شرکت ملی گاز ایران است که بر اساس نظام اجرایی طرحهای صنعت نفت پایه گذاری شده است. این شرکت به عنوان یکی از شرکتهای مهندسی و ساخت طرحهای صنعت نفت و گاز کشور مسئولیت مطالعات فنی، اقتصادی ، مهندسی پایه و تفصیلی، تامین منابع و مدیریت اجرای طرحها و پروژه های مصوب شرکت ملی گاز ایران را در راستای اهداف چشم انداز 20 ساله و برنامه های 5 ساله توسعه کشور با کیفیت مطلوب در زمان مقرر با هزینه بهینه بر عهده دارد. این شرکت از طریق توسعه بسترهای همکاری فنی و تجاری با شرکت های بخش خصوصی و دولتی اعم از داخلی و خارجی به شرکت ملی گاز ایران کمک می کند تا زیرساخت های لازم برای تامین پایدار انرژی گاز کشور و صادرات آن را توسعه دهد.