شرکت مشیران

شرکت مشیران در سال ۱۳۶۴ تاسیس گردیده است. این شرکت در سندیکهای شرکتهای ساختمانی ایران و در اتاق بازرگانی مازندران عضویت دارد و عضو اکو می باشد و نزد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رتبه بندی گردیده و مخاطب اجرای پروژ های ملی و عمرانی کشور می باشد. شرکت مشیران حائز بالاترین رتبه در رشته ساختمان و آب و نیز دارای رتبه مناسب در رشته های تاسیسات و تجهیزات، صنعت و حمل و نقل می باشد.