شرکت کالای پتروشیمی

شــرکت کالای پتروشیمی در سال ۱۳۸۰ به عنوان یک شرکت مادر تخصصی به منظور تامین تجهیزات و اقلام مورد نیاز مجتمع های پتروشیمی فعالیت خود را آغاز کرد و سابقه تامین کالا برای واحدهای عملیاتی از طریق دفاتر ماهشهرو عسلویه را با استفاده از روشهای علمی مطابق با استانداردهای جهانی با بررسی وضعیت و عملکرد شرکتهای پیشرو در این عرصه بین المللی در ارائه خدمات انبارداری،تدارکات و خریدهای داخلی و خارجی،ترخیص و ترانزیت را دارد. این شرکت در سـال ۱۳۹۱ توسط گروه توســعه ســرمایــه گــــذاری انتـخاب از طریـق بورس خریداری گردیـد و پـس از واگذاری با هدف تکمـیـل زنجیـره ارزش و ارتقـاء کیفی و چابـک سـازی طی چند مرحله تغیـیر سـاختــار و تاسیـس و بهره برداری از دفاتـر بازرگانی خارجـی این شـرکت و گـروه در کشـورهای امارات متـحده عربـی, ترکیـه, چیـن, تایـوان, روسیـه, آلمــان و ایتالیــا فعالیــت های خود را ادامـه می دهد.