گروه مپنا-نیرپارس

شرکت نیرپارس به عنوان یک بنگاه اقتصادی دانش محور با اتکا بر کارکنان خلاق و کارآمد و با بهره گیری از دانش، ظرفیت و توانمندیهای داخلی ضمن رعایت تعهدات اجتماعی و زیست محیطی خدمات خود را در چارچوب معیارهای اصلی زمان، هزینه و کیفیت با تعامل کارا و موثر با تمامی ذینفعان عرضه می نماید تا ضامن رشد وسودآوری شرکت درعرصه رقابتهای ملی و منطقه ای باشد. شرکت نیرپارس به نمایندگی از طرف گروه مپنا ویا به صورت مستقل درپروژه های نفت، گاز و پتروشیمی حضور یافته که کارهای تحت قرارداد را یا در قالب مشارکت در کنسرسیوم ها ویا به صورت درون سازمانی انجام می دهد.