ساخت
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec mauris leo, vestibulum malesuada blandit. Donec mauris leo.
 • مدیریت جوش

 • مدیریت کنترل و ساخت پایه
 • نرم افزار رنگ و پوشش
 • اجرا و کنترل کیفیت مکانیکال
 • پیش راه اندازی

تامین
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec mauris leo, vestibulum malesuada blandit. Donec mauris leo.
 • مدیریت خرید

 • بازرسی
 • حمل
 • کنترل کالای سایت
 • تعاریف کالا

مهندسی
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec mauris leo, vestibulum malesuada blandit. Donec mauris leo.
 • مدیریت مدارک مهندسی و مرکز کنترل مدارک

 • مهندسی خرید
 • مدیریت مدارک مهندسی سازندگان (VPIS)
 • دفتر فنی سایت

برنامه نویسی سفارشی
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec mauris leo, vestibulum malesuada blandit. Donec mauris leo.
 • اتصال به نرم افزارهای دیگر سازمانی

 • سفارشی‌ نویسی

افزونه های پشتیبان
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec mauris leo, vestibulum malesuada blandit. Donec mauris leo.
 • مدیریت اسناد و مدارک

 • گزارش ساز
 • فرم ساز
 • مدیریت طراحی فرآیند

مدیریت پروژه
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec mauris leo, vestibulum malesuada blandit. Donec mauris leo.
 • مدیریت زمان و محدوده پروژه

 • مدیریت هزینه
 • مدیریت قرارداد، مدیریت صورت وضعیت
 • داشبورد مدیریتی
 • مدیریت فروش
 • مدیریت جلسات