شرکت مهندسی کیفیت و پشتیبانی انتقال آب خلیج فارس

شرکت مهندسی کیفیت و پشتیبانی انتقال آب خلیج فارس در سال ۱۳۹۲ تاسیس شد. پروژه انتقال آب خلیج فارس با هدف تامین بخشی از نیاز آبی فعلی و طرحهای توسعه معادن مهم جنوب شرق کشور و تامین بخشی از آب شرب و صنعت استان هرمزگان در حال پیشرفت می باشد و این شرکت به عنوان بخشی از بدنه کارفرما وظیفه کنترل کیفیت بخشهای مختلف پروژه را بر عهده دارد.