شرکت پناه صنعت پارت

شرکت پناه صنعت پارت از سال 1381 پا به صحنه اجرای پروژه های پیمانکاری صنعت نفت گذاشته و از ابتدای امر به طور مستمر به عنوان پیمانکار بخش خصوصی در انجام پروژه های زیربنایی کشور حضور داشته است. پنــاه صنعــت پــارت بــه عنــوان پیمانــکار مــورد تاییــد شــرکت مدیریــت توســعه صنایــع پتروشــیمی ایــران، بــا تــاش و همــت مهندسـان و متخصصـان خـود و بـا بهـره گیـری از یکـی از بزرگتریـن و بـه روز تریـن مجموعـه هـای ماشـین آالت توانسـته اسـت بیـش از 22 پـروژه زیـر بنایـی را در نقـاط مختلـف کشـور در زمینـه واحدهـای پتروشـیمی، پاالیشـگاهی، ایسـتگاه هـای تقویـت فشـارگاز، واحدهـای ذخیـره سـازی فـراورده هـای نفتـی و غیـره اجـرا نمایـد.